O nás

Home > O nás > Použité pojmy

Použité pojmy

  • Project Manager

Project manageři jsou jmenováni z řad zkušených pracovníků Cheposu . Operativně řídí a odpovídají za činnost pracovníků ve svém týmu. Tato řídící a odpovědnostní vazba se vztahuje na období nezbytně nutných činností na obchodním případu, pro který byl tým ustaven.

  • Plánování

Detailní sledování vývoje a průběhu jednotlivých fází díla od jeho samého počátku až do konce tvoří páteř systému řízení obchodního případu. Časové plány vypracuje Chepos ve třech hladinách podrobnosti tak, aby poskytovaly informace pro zajišťování a sledování obchodního případu při plném respektování smluvních termínů. 

  • Sledování časového průběhu

Průběh obchodního případu je sledován a srovnáván s plánovanými hodnotami uvedenými v časovém plánu. V dohodnutých intervalech jsou výstupy předkládány zákazníkovi a vzájemně odsouhlasován jak aktuální stav, tak i operativní opatření k zajištění hladkého průběhu díla.

  • Projekt

Kontrolu vstupních údajů pro projektování provádí a vlastní projektovou činnost řídí vedoucí inženýr projektu. Verifikace zpracování projektové dokumentace je prováděna prakticky v celém průběhu jejího zpracování. Jsou stanoveny etapy ověření zpracované technické dokumentace, které dokumentují, že zpracování probíhá podle zadání a výstupy jednotlivých etap splňují vstupní požadavky. Validace zpracované projektové dokumentace je prokazována komplexním vyzkoušením a garančními zkouškami.

Projekt je rozvinut do potřebných profesí tak, aby byly pokryty veškeré požadavky zákazníka.

Projektová dokumentace je zpracovávána na moderní výpočetní technice, umožňující mimo jiné modelování v systému 3D. 

  • Nakupování

Za účelem nakupování výrobků, prací a služeb z vnějších zdrojů má Chepos  vybudovanou databanku svých dodavatelů, kterou udržuje v aktuálním stavu soustavným ověřováním a hodnocením jejích schopností plnit obchodně-technické požadavky, včetně požadavků na jakost. Na základě z projektu vzešlých specifikací poptá veškeré hmotné dodávky u výrobců, přičemž pro každou položku zajistí několik konkurenčních nabídek. Výběru dodavatelů se věnuje maximální pozornost a je prováděn velmi důsledně. Součástí procesu nakupování je expediting (kontrola časového průběhu výroby) a inspekce jakosti u výrobců. 

  • Stavba a montáž

Chepos  v plném rozsahu zajistí, aby stavba a montáž probíhaly v souladu s projektem a časovými plány. Poptání, doporučení a konečný výběr firem, které stavbu a montáž realizují, proběhne obdobně jako u hmotných dodávek.

Při vlastní montáži se za řízení vedoucím výstavby do práce zapojí jak koordinátoři montáže, tak i techničtí a autorští dozoři Cheposu .

V průběhu realizace obchodního případu na stavbě provádí inspektoři plánovaný a dohodnutý způsob kontroly prováděných případně dokončených prací.    

  • Uvedení do provoz

Chepos  spolupracuje se  zákazníkem event. licenzorem při uvedení díla do zkušebního a případně i trvalého provozu. Vykoná potřebné zkoušky, kontroly a úkony a dohlédne na dodržení obecně závazných právních předpisů i jednotlivých provozních manuálů.

  • Systém managementu jakosti

Chepos, v souladu s požadavky systémové normy ISO 9001, sleduje průběžně a systematicky dodržování jakosti. Systém managementu jakosti v Cheposu  je koncipován a dokumentován tak, aby vyhověl potřebám zákazníků. Znamená to zkoordinovat vzájemné propojení vnějších, vnitřních a zejména zpětných vazeb tak, aby byl minimalizován počet chyb a aby bylo zabráněno jejich kumulaci.

  • Dodávka na klíč versus metoda čistého inženýringu

Dodávka na klíč je klasickou formou dodavatelsko-odběratelských vztahů, kdy Chepos  zajišťuje a prodává zákazníkovi celé dílo (prodává tedy jak zařízení, tak své služby).

Naproti tomu, je-li aplikována metoda čistého inženýringu, pak Chepos  prodává zákazníkovi pouze své služby, tedy zajišťuje opět vše jen s tím rozdílem, že hmotné dodávky a služby neinženýrské povahy (např. montáž) kontrahuje a platí zákazník přímo u dodavatelů, které si vybral na základě podrobných technických a obchodních podkladů předložených Cheposem.

Tato druhá metoda dává investorovi velké pole možností pří výběru dodavatelů, přičemž se Chepos nezbavuje celkové zodpovědnosti za dílo.

Návrat na začátek  • záložka